Duurzaam leven

Matexi zet in op duurzaamheid dankzij slim waterbeheer

15 maart 2022

Als buurtontwikkelaar houden we ons bij elk project aan 12 specifieke ontwerpprincipes, opgesteld door ons centrale team Urban Planning & Design. Die weerspiegelen niet alleen onze visie op wonen, maar houden ook rekening met de wensen van de stad, gemeente of buurt. Een van de duurzame principes waar we in élke buurt op inzetten is slim waterbeheer. Regenwaterrecuperatie, infiltratie, vertraagde afvoer en waterbuffering dragen bij om het risico op schade en droogte fel te verminderen.

In elke buurt bekijken we hoe we duurzaam kunnen omspringen met de beschikbare ruimte door te verdichten en compacter te bouwen, evenwel zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de woonkwaliteit. We hebben oog voor sociologische ontwikkelingen op het gebied van (samen)wonen en we streven naar een harmonieuze architectuur, die rekening houdt met de omgeving en de identiteit van de buurt versterkt. De twaalf principes zijn opgebouwd vanuit het ethos Planet-People-Profit en vertrekken vanuit de volgende thema's: Participatie, Architectuur, Collectiviteit, Beleving, Betaalbaarheid, Waardecreatie, Duurzaamheid, Openbaar Domein, Waterbeheer, Circulariteit, Mobiliteit en Biodiversiteit.

Waterbeheer

Door de opwarming van de aarde en het innemen van open ruimte vormt waterschaarste alsmaar meer een grote dreiging. Verharde oppervlaktes zorgen ervoor dat hemelwater zich moeilijk nog een weg kan banen in de ondergrond en door het alsmaar afnemende percentage aan groen is de vegetatie niet in staat om dit water als een spons vast te houden. Dit vertaalt zich jaar na jaar in felle overstromingsbuien en extreme droogte. Het is van cruciaal belang om waterbeheer als een kritisch punt toe te passen binnen ieder project om verder oplopende schade streng te kunnen reduceren en uiteindelijk te optimaliseren.

Door waterschaarste te aanzien als een “dreiging” voor de bevolking en de natuur, aanziet Matexi het als een noodzaak om op ieder project hier op in te spelen. Regenwaterrecuperatie, infiltratie, vertraagde afvoer en waterbuffering dragen bij op om het risico op schade en droogte fel te verminderen. Dagelijks is het de taak om te zoeken naar nieuwe methodieken en ontwikkelingen om dit op een zo duurzaam mogelijke manier te kunnen verrichten.

Enkele principes rond slim waterbeheer die we steeds toepassen:

  • Effectief overstroombare gebieden worden niet ontwikkeld
  • Bij risico op overstroming wordt een hydrologische studie ter ondersteuning opgemaakt
  • De ecologische kwaliteit van bestaande oppervlaktewaters wordt in stand gehouden of verbeterd: Ondergrondse systemen worden door open structuren vervangen. We verkiezen een gravitair systeem boven een kunstmatige oplossing.
  • We stimuleren het hergebruik van regenwater
  • We laten infiltratie zo snel als mogelijk plaatsvinden

In de buurt Kortrijk - Schaapsdreef zorgt een wadi voor zowel een waterbuffer als een plek waar insecten zich thuis voelen. Zo creëren we op ecologisch vlak echt een enorme meerwaarde!

In de buurt Sint-Niklaas Terneuzenwegel werd zowel de kaart van het integraal waterbeheer als die van de biodiversiteit getrokken. Zo vormen de waterbuffer en de grachtenstructuur een ecologisch waardevol netwerk. Daarnaast werden bloemenweides ingezaaid, waardoor bijen en vogels zich meer dan welkom voelen!

Het uitzicht van de groene buurt Boechout - Zuiderdal wordt in grote mate bepaald door de aanwezige wadi, die het overtollige regenwater buffert en in de grond laat infiltreren. Toch is een wadi veel meer dan enkel een plek waar water in opgevangen wordt. Zo ontstaat er een mooie afwisseling tussen vochtige grond, stilstaand water; en schaduwrijke of zonnige oevers. Daarmee geven we de aanwezige fauna, zoals insecten, amfibieën, libellen enzovoort, alle kansen om zich te settelen en voort te planten.

Share: