Privacy beleid

Privacy- en cookiebeleid van Matexi

Introductie

Wie zijn wij?

Matexi NV, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem ( hierna ‘Matexi’) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld en dit ook in toepassing van de geldende privacywetgeving.

Deze privacyverklaring ( hiernaPrivacyverklaring”) geeft duiding waarom wij uw persoonsgegevens vragen en wat wij met deze persoonsgegevens doen. Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren.

Wij verduidelijken dat deze verklaring alleen geldt voor de persoonsgegevens die Matexi als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Dit betekent dat wij het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststellen.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van die gegevens.

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website van Matexi (‘www.matexi.be’) ( hierna “de Website”); en op alle activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit voortvloeien of daarmee onderhouden worden.

Deze Privacyverklaring dient samen gelezen te worden met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website.

De betrokkenen ( hierna “u”, “uw”) tot wie deze Privacyverklaring is gericht kunnen o.m. de volgende zijn: (i) de loutere bezoeker van de Website; (ii) de (geïnteresseerde) particuliere en/of business klanten; (iii) de individuen wiens persoonsgegevens wij verzamelen naar aanleiding van het aanbieden van onze diensten aan klanten; (iv) de zakenpartners die ons bijstaan bij het verlenen van onze diensten aan klanten, bv. leveranciers, onderaannemers en/of samenwerkingspartners; (v) alle individuen die met één van voormelde partijen geassocieerd zijn; sollicitanten of (vi) enige andere individuen die in contact komen met ons.

Ook de persoonsgegevens van voormalige en potentieel toekomstige zakelijke contacten (klanten, zakenpartners) worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform deze Privacyverklaring, tenzij andere prevalerende voorwaarden hierop van toepassing zijn.

Daarnaast is het mogelijk dat Matexi diensten verleent namens een partner en daarbij uw persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt als verwerker, voor die partner als verwerkingsverantwoordelijke en haar doeleinden. Wij kunnen dan uw persoonsgegevens verwerken en doorgeven aan onze partner voor zover noodzakelijk voor deze doeleinden. In dat geval is deze Privacyverklaring niet van toepassing, maar geldt de privacyverklaring van onze partner. Hiertoe werd een verwerkersovereenkomst afgesloten die de rechten en plichten van elke partij bepaalt zodat uw persoonsgegevens door elk correct worden verwerkt. Voor de uitoefening van uw rechten ten opzichte van de verwerkingen die wij als verwerker uitvoeren voor een partner, kan u zich in ieder geval wenden tot ons, waarna wij uw verzoek mogelijks zelf behandelen dan wel zullen overmaken aan onze partner.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke wanneer u gebruik maakt van de Website en betrokken bent bij de daarmee verbonden activiteiten of aangeboden diensten.

Daarnaast is het mogelijk dat wij in het verlenen van onze diensten uw persoonsgegevens ontvangen van onze partners en deze voor onze eigen doeleinden verder verwerken en gebruiken. In dat geval zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verdere verwerking.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?

Hieronder verduidelijken wij welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken, afhankelijk van uw relatie met Matexi. Dit betekent niet dat wij in alle gevallen over alle hieronder vermelde persoonsgegevens van u beschikken. Dit zal immers steeds afhangen van de concrete situatie en uw voorkeuren.

Bezoekers van onze Website

Indien u onze Website bezoekt, verwerken wij via het gebruik van cookies en via uw gebruik van functies die wij voorzien hebben op de Website (bv. het contactformulier) mogelijk onderstaande persoonsgegevens van u. In de cookiepolicy https://www.matexi.be/nl/privacy-beleid kunt u meer informatie verkrijgen omtrent het gebruik van cookies.

Geïnteresseerde potentiële particuliere en/of business klanten en investeerders

Indien u interesse toont in één van de diensten of projecten van Matexi, verwerken wij mogelijks onderstaande persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens wij concreet van u verwerken, zal uiteraard afhangen van de concrete relatie die u met ons heeft en/of diensten die u bij ons afneemt, afgenomen heeft, of mogelijk wenst af te nemen.

§ Uw contactgegevens

bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, …

§ Uw contactgeschiedenis

bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden, …

§ Uw persoonlijke kenmerken

bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, geboortedatum, …

§ Uw leefgewoonten

bijvoorbeeld uw bezittingen, levensstijlvoorkeuren, …

§ Uw woningkenmerken

bijvoorbeeld aard van de woning, eigendom, classificatie van de woning, …

§ Beeldmateriaal (foto’s, video’s)

bijvoorbeeld foto’s van de unit

§ Uw openbare persoonsgegevens

bijvoorbeeld publiek beschikbare gegevens zoals berichten in de pers, uw profiel op sociale netwerken, ...

§ Uw financiële bijzonderheden

bijvoorbeeld financiële identificatiegegevens zoals een bankrekeningnummer, informatie omtrent inkomsten, bezittingen en investeringen, informatie omtrent leningen, hypotheken, kredieten, …

§ Uw identificatiegegevens

bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart (uitsluitend in het kader van enkele specifieke gevallen bv. om uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen zoals verder vermeld.

§ Persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt

Zakenpartners

Van onze (contactpersonen bij onze) huidige, voormalige en potentieel toekomstige zakelijke relaties zoals leveranciers, aannemers, architecten, … verwerken wij mogelijks onderstaande persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens wij concreet van u verwerken, zal uiteraard afhangen van de concrete manier waarop u ons als onze zakenpartner bijstaat in de verlening van onze diensten aan klanten.

§ Uw contactgegevens

bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, …

§ Uw contactgeschiedenis

bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden

§ Uw financiële bijzonderheden

bijvoorbeeld facuratiegegevens, bankgegevens, rekeningnummer, ...

§ Uw openbare persoonsgegevens

bijvoorbeeld publiek beschikbare persoonsgegevens zoals berichten in de pers, uw profiel op sociale netwerken

§ Uw identificatiegegevens

bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart (uitsluitend in het kader van enkele specifieke gevallen bv. om uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen zoals verder vermeld.

Sollicitanten

Indien u wenst te komen werken bij Matexi of één van de verbonden vennootschappen en solliciteert voor één van de openstaande vacatures of gewoon spontaan, verwerken wij mogelijks onderstaande persoonsgegevens:

§ Uw identificatiegegevens

bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, gsm-nummer;

 

§ Uw openbare persoonsgegevens

bijvoorbeeld publiek beschikbare persoonsgegevens zoals berichten in de pers, uw profiel op sociale netwerken;

§ Persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

In principe verwerken wij geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (i.e. gegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakverenigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te identificeren, gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon) tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt.

Welke zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor legitieme doeleinden waarbij de verwerking steeds gebaseerd zal zijn op de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij steunen de verwerking van persoonsgegevens op de volgende gronden:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst en teneinde u onze diensten te kunnen verschaffen of met u samen te werken. Persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden in een pre-contractuele fase, in voorbereiding van bv. de aankoop van een onroerend goed of wanneer u solliciteert om bij ons te komen werken.
 2. De verwerking is noodzakelijk om te het voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die op ons rust of in opdracht met één van de partijen met wie we samenwerken (bv. verzekeringsmaatschappij), bijvoorbeeld in het kader van de antiwitwaswetgeving (AML) voor zover deze van toepassing is op bepaalde activiteiten van ons of onze partners en voor zover noodzakelijk.
 3. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, wanneer u meer informatie vraagt met betrekking tot een specifiek project of om u beter te kunnen informeren over (nieuwe) projecten die u mogelijks kunnen interesseren. Deze toestemming wordt o.m. afgeleid uit het vrijwillig en rechtstreeks verstrekken van uw persoonsgegevens aan ons al dan niet mondeling, schriftelijk of via een elektronisch webformulier/-bericht.

  Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens die wij ontvangen van onze partners verder verwerken voor onze eigen doeleinden indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Wij vragen u om een telefonische intrekking van uw toestemming steeds schriftelijk te bevestigen, dan wel uw toestemming in te trekken per e-mail of per brief.
 4. De verwerking is gebaseerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten en mits aan specifieke voorwaarden is voldaan. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het toesturen van bepaalde marketingcommunicatie door ons of door onze geassocieerde of verbonden vennootschappen aan u als één van onze geïnteresseerde of bestaande of gewezen klanten waarvan wij recente contactgegevens hebben voor gelijkaardige producten of diensten. Door de aard van de beschikbare persoonsgegevens en het feit dat u reeds gelijkaardige diensten van ons of onze partners wil afnemen, reeds afneemt of heeft afgenomen, beoordelen wij dat enig mogelijk nadeel voor uw rechten zeer gering is, terwijl wij menen dat de verstrekte informatie interessant kan zijn voor u.

  Waar wij ons op deze juridische verwerkingsgrond baseren, kan u altijd bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde (zie ‘rechten van de betrokkene’).

Welke zijn de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten persoonsgegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Wanneer wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, zullen wij u contacteren vóór de verdere verwerking van die persoonsgegevens.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende te onderscheiden doeleinden:

 1. zakelijke doeleinden:bijvoorbeeld om de relaties met u te beheren en u onze diensten aan te bieden of te verlenen, u te informeren over onze dienstverlening, het doorgeven van persoonsgegevens van klanten aan zakenpartners om de contractueel overeengekomen diensten te kunnen verlenen, het factureren van de verstrekte diensten aan onze klanten, het betalen van onze zakenpartners, ...;
 2. commerciële doeleinden: bijvoorbeeld voor het toesturen van marketingcommunicatie voor het verzenden van nieuwsbrieven of om u op de hoogte te houden omtrent activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties, etc. of het nagaan van uw tevredenheid over onze dienstverlening;
 3. juridische of wettelijke doeleinden: bijvoorbeeld voor juridische redenen en procedures, bv. om de compromis op te maken, in het kader van geschillenbeslechting, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te kunnen voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of afdwinging van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.
 4. operationele doeleinden: bijvoorbeeld om het gebruik van onze Website, te optimaliseren, om onze diensten gebruikersvriendelijk te houden, bv. om uw contactvraag en verzoeken te kunnen verwerken en beantwoorden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de persoonsgegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de persoonsgegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen o.m. in functie van hetgeen nuttig en nodig is voor het verstrekken van onze diensten.

Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens rechtstreeks van u verkrijgen, van openbare bronnen of van zakenpartners/derden.

Indien wij uw persoonsgegevens van externe bronnen verkrijgen, zou u in principe reeds op de hoogte gebracht moeten zijn van de mogelijke gegevensdoorgifte aan ons door deze bron zelf. In ieder geval zullen wij u wanneer wij uw persoonsgegevens van externe (al dan niet openbare) bronnen verkrijgen en wij deze als verwerkingsverantwoordelijke in onze systemen verwerken, uiterlijk op het moment van ons eerste contact met u over de verwerking van uw persoonsgegevens informeren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel belang aan gegevensbeveiliging en hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij alle toepasselijke meldplichten met betrekking tot dergelijk inbreuk opvolgen.

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voornamelijk op IT-systemen in België. In het geval het beheer van sommige van onze IT-systemen worden uitbesteed aan derden worden de persoonsgegevens worden bewaard in de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit niet het geval is zullen wij steeds voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving om de adequate bescherming van de verwerking van uw persoonsgegevens in deze derde landen te verzekeren.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In principe geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn, u daarin toestemt of wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden. Enkel deze persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden, worden doorgegeven.

Waar nodig doen wij evenwel een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, die desgevallend bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren namens ons. Wij zullen uw persoonsgegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De persoonsgegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten.

Voorbeelden van derden die in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons of aan wie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, zijn o.m.:

§ de verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitvoeren van onze activiteiten, zoals marketing- of bedrijfssoftware, met het oog op een efficiënt digitaal gegevensbeheer;

§ zakenpartners op wie wij een beroep doen in het kader van de aanbieding en levering van onze diensten (bv. extern communicatiebureau of immosites); postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven;

§ betalingsdienstaanbieders;

§ verbonden of geassocieerde vennootschappen wanneer wij van mening zijn dat het aangewezen is om hen te betrekken bij een (potentiële) dienst;

§ beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals notarissen en advocaten, overheidsinstellingen, … met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen als onderneming, of de efficiënte verdediging van onze belangen in het kader van een eventueel juridisch geschil.

De doorgiftes van uw persoonsgegevens aan de hierboven geïdentificeerde partijen voor de vermelde doeleinden is naargelang het geval gebaseerd op (1) de noodzaak hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben als onze klant, potentiële klant of zakenpartner, of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van dergelijke overeenkomst, (2) onze gerechtvaardigde belangen, (3) de noodzaak hiervan om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, of (4) uw toestemming.

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via e-mail of per post via de bovenvermelde contactgegevens.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we uw persoonsgegevens wissen of anonimiseren. Als dit niet (technisch of praktisch) mogelijk is, bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen of omdat wij deze beperkt nodig hebben voor de administratie waarin informatie staat over betrokkenen die niet willen dat we in de toekomst opnieuw contact met hen opnemen, dan bewaren wij uw persoonsgegevens maar zullen wij deze niet verder verwerken en verwijderen van zodra dit mogelijk wordt.

U beschikt over de volgende rechten:

- Recht van inzage en kopie: indien u dat wenst kan u ons vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken;

- Recht van aanpassing of rectificatie: indien u meent dat bepaalde persoonsgegevens waarover wij beschikken niet accuraat (meer) zijn, kan kunnen wij deze aanpassen;

- Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid): u kan ons vragen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden die persoonsgegevens wel nog moeten verwerken;

- Recht op beperking van verwerking: u kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde mate te beperken:

- Recht van bezwaar: u kan zich verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij de verwerking doen op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

- Recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens van ons te vragen in een gestructureerd, machine-leesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die u ons zelf heeft verstrekt;

De uitoefening van bovenstaande rechten is steeds onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen en dit in lijn met de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopie van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in de verkeerde handen terechtkomen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Heeft u vragen of klachten?

Indien u verdere vragen hebt, of het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kunt u ons steeds contacteren:

 • via e-mail: info@matexi.be
 • via brief:
  Matexi NV
  Franklin Rooseveltlaan 180
  8790 Waregem
  België

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (contact@apd-gba.be) (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/klacht-en-beroep), of een vordering instellen bij de bevoegde rechtbank.

Wat met links naar andere websites en sociale media?

De Website kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere externe, niet-gerelateerde bedrijven of willekeurig door een sociaal media-platform wordt aangeboden. Matexi is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die externe websites. Evenmin is deze Privacyverklaring op die websites van toepassing.

Als u inhoud via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. Matexi is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze Privacyverklaring op die sociale media van toepassing.

Wijzigingen

Wij kunnen eenzijdig beslissen om veranderingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. In dat geval treedt de nieuwe versie onmiddellijk in werking. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze Website.

In geval van een substantiële wijziging van deze Privacyverklaring die relevant is voor u, zullen wij u – voor zover mogelijk – hierover rechtstreeks informeren. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is geweest, is onderaan terug te vinden.

Laatst gewijzigd op 12/09/2023