Duurzaam leven

Een buurt ontwikkelen, dat is ook het openbaar domein optimaal inrichten

31 oktober 2022

Onze visie rond openbaar domein

Het openbaar domein is een belangrijk element van het stedelijk weefsel. De ruimte biedt tal van opportuniteiten voor het samenbrengen van mensen en het bevorderen van de onderlinge interactie. Maar het openbaar domein is pas succesvol indien ze ruimte beschikbaar maakt voor verschillende culturen en groepen en indien ze voorziet in sociale knooppunten waar mensen met elkaar in dialoog kunnen gaan.

Matexi ziet het als een plicht om de omgeving te begrijpen en te onderzoeken. Enkel door de omgeving goed in de vingers te krijgen kan men inspelen op de noden en wensen van de gebruikers alsook van de fauna en flora. Het is de ambitie van Matexi om te zoeken naar nieuwe strategieën en creatieve oplossingen om het openbaar domein op ieder aspect zo optimaal mogelijk in te richten en een oplossing te bieden voor de hedendaagse problematiek van wateroverlast en droogte door klimaatsverandering.

Enkele van onze principes rond openbaar domein:

De buurt stimuleert interactie.

 • Het openbaar domein omvat rust-, ontmoetings- en activiteitspunten zoals zit- en speelelementen.
 • De openbare ruimte biedt spe(e)lgelegen­heid voor verschillende (alle) leeftijds-categorieën.

Het openbaar domein is veilig.

 • Het openbare netwerk van straten, paden en plekken is veilig en geborgen.
 • Het openbaar domein voldoet aan de ontwerpregels voor integrale toegankelijkheid.
 • De overgangen tussen privaat en publiek combineren privacy met sociale controle.
 • Gebouwen zijn bereikbaar voor hulpdiensten.

De buurt voorziet voldoende groenruimte met belevingswaarde voor mens en dier.

 • De groene ruimte omvat rust- en ont-moetingspunten door zijn strategisch ontworpen groenvormen.
 • De groene ruimte voorziet multifunctionele zones voor invulling als sport en spel voor alle leeftijdscategorieën.

De groene invulling sluit nauw aan bij het woonkarakter van de buurt.

 • De groenzones zijn veilig en geborgen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de juiste schaalverhoudingen.
 • Zichtassen en eindbeelden worden kwalitatief ingevuld.

De buurt beantwoordt aan een integrale visie op kwaliteit.

 • De kwaliteit moet in verhouding staan tot het project.
 • De schaal en de inrichting van de openbare ruimte zijn op mensenmaat. (verhoudingen, detaillering, …)
 • Logische looplijnen worden gerespecteerd.
 • Duurzame verlichting wordt geïntegreerd.
 • Materialen zijn aangepast aan het gebruik, verhardingen zijn afgestemd op hun functie.
 • Gebruik van waterdoorlatende materialen stimuleren, overbodige verhardingen worden vermeden.
 • Keuze van verharding en elementen wordt op elkaar afgestemd om een samenhang te garanderen.

Enkele best practices

Sint-Niklaas - Terneuzenwegel

Te midden van een 4ha groot, recent aangelegd park aan de stadsrand van Sint-Niklaas, ontwikkelen we de buurt Terneuzenwegel. Kenmerkend voor de buurt zijn de prominente grachtenstructuur en groenzone met bloemenweides, maar ook de autoluwe speel- en leefstraten zijn een duidelijke meerwaarde.

Antwerpen – ’t Groen Kwartier

Op de vroegere site van het Militair Hospitaal in Antwerpen, realiseerden we samen met het stadsontwikkelingsbedrijf AG Vespa en CAAAP de buurt ’t Groen Kwartier. Midden in de stad, in een autovrij historisch park van 8 hectare is wonen, werken, winkelen, ontspannen en ontmoeten er met elkaar verenigd.

Over één ding is iedereen die er woont het eens: er heerst rust en creativiteit en het is een ontmoetingsplek met een ziel. De verharde en groene ruimte nodigen uit tot spelen.

Cheratte - Charbonnage du Hasard

In Cheratte, een deelgemeente van Visé in de provincie Luik, herontwikkelen we de voormalige steenkoolmijn Hasard tot een ecobuurt met 69 woningen, 53 appartementen, kantoren en retail.

De koolstofarme buurt zet maximaal in minimale verharding, groene openbare ruimte met plaats voor ontmoeting en beleving, en circulariteit. Ruim de helft van de beschikbare oppervlakte krijgt een groene invulling, met veel aandacht voor fietsers en voetgangers.

Share: