Duurzaam leven

Duurzaamheid, een fundamenteel principe als Matexi een nieuwe buurt ontwikkelt

6 september 2022

Als buurtontwikkelaar houden we ons bij elk project aan 12 specifieke designprincipes. Die weerspiegelen niet alleen onze visie op wonen, maar houden ook rekening met de wensen van de stad, gemeente of buurt. Een van die principes is duurzaamheid. Want om de klimaatverandering het hoofd te bieden is toekomstgericht denken bij de inrichting van een leefomgeving essentieel.

Als buurtontwikkelaar hebben we een grote impact op de maatschappij en het milieu. Daar zijn we ons ten volle van bewust. Voor Matexi is duurzaamheid daarom een essentieel onderdeel van zowel onze buurtontwikkelingen als onze bedrijfscultuur. We creëren duurzame buurten die voldoen aan de noden van het heden, zonder dat ze de noden van de toekomstige generaties in gevaar brengen. Maar wat is een duurzame buurt?

Voor ons gaat het alvast veel verder dan enkel de energiezuinigheid van een woning. We willen bewust omgaan met energiebronnen en zetten in op nieuwe technieken. Daarbij is ook de flexibiliteit en veerkracht van een ontwerp van belang, en kunnen slimme (lokale) samenwerkingen bijdragen aan een positieve impact op de planeet.

Enkele van onze duurzaamheidsprincipes als we een buurt ontwikkelen

De buurt beschikt over voldoende voorzieningen en mobiliteitsopties.

 • De buurt beschikt over voldoende voorzieningen, ingeschat op basis van onze buurtbarometer. (minimaal 65%.)
 • De buurt beschikt over voldoende alternatieve mobiliteitsopties.

We stellen een multidisciplinair team van experten samen.

 • We maken een grondige gebiedsanalyse.
 • We zorgen voor een gedragen visie samen met de lokale actoren, part¬ners, overheden, …
 • We volgen de beeldkwaliteit doorheen de duur van het project op.

De buurt is een gezonde leefomgeving.

 • De wijk streeft naar een zuinig en efficiënt grondgebruik.
 • De locatiekeuze houdt rekening met de positieve fysische effecten van de levenskwaliteit. (bodem, lucht, geluid, warmte, wind, geur, …)

We maken een levendige woonomgeving.

 • De basisstructuur is functioneel en toegankelijk voor iedereen.
 • De buurt bezit een sociale, economische en commerciële vitaliteit.
 • De buurt behoudt en versterkt het kwalitatief eco-systeem.
 • De buurt is inpasbaar in de context en aanpasbaar in de tijd van de omgeving.
 • De buurt voorziet in een gevarieerd woonaanbod en vult ontbrekende buurtondersteunende functies aan.

De buurt respecteert de trias energetica.

 • De ontwikkeling van de buurt beperkt de energievraag.
 • De energievraag wordt zoveel mogelijk ingevuld door warmteterugwinning en hernieuwbare energiebronnen.
 • Het gebruik van fossiele brandstof wordt zo veel mogelijk beperkt.
 • De energieaanvraag wordt uitgebalanceerd op buurtniveau. (smart grid)

Enkele best practices

We zijn alvast trots om de volgende duurzame buurten met een (inter)nationaal erkende topscore te kunnen voorstellen:

In Gent transformeren we de oude Leopoldskazerne van een verouderd en gesloten militair complex naar een multifunctionele en duurzame stadsbuurt. Daarbij behielden we zowel het karakter als verschillende oude structuren van de militaire site in het ontwerp. De ontwikkeling werd gescreend met het internationaal erkende certificaat BREEAM en mikt op het label ‘Very Good’ voor zijn minimale milieu-impact.

De buurt I-Dyle in Genappe wordt ontwikkeld volgens het label ‘Ecoquartier’ van de Waalse overheid. We legden een netwerk aan van wadi’s, kleine greppels en bufferbassins als oplossing voor waterbeheer, en de buurt is bijna-energieneutraal (BEN) doordat we het project aansluiten op het stedelijke warmtenet. Bovendien ligt I-Dyle vlak bij een RAVeL-route (Réseau Autonome des Voies Lentes), een comfortabel en veilig netwerk voor de trage weggebruiker.

De buurt Bétons-Lemaire in Ottignies wordt ontwikkeld volgens het label ‘Ecoquartier’ van de Waalse overheid. Op een site van 8,6 hectare zullen 600 woonunits worden ontwikkeld in drie fases. Via wandel- en fietspaden verbinden we deze nieuwe buurt met het aanpalende prachtige dromenbos.

De buurt 4 Fonteinen in Vilvoorde wordt ontwikkeld volgens de principes van de Vlaamse Duurzaamheidsmeter voor Wijken. Hier is een ambitiescore van 85% vastgelegd, goed voor het label ‘outstanding’. Met zijn eigen mobipunt met bushalte, deelfietsen, fietsenstalling, elektrische deelwagens en een laadpaal is 4 Fonteinen het schoolvoorbeeld van zachte mobiliteit.

Ook de buurt Still in Asse toetsen we aan de Vlaamse Duurzaamheidsmeter voor Wijken. Hier gaan we voor een score van 70% en het label ‘excellent’. We organiseerden voor dit project ook participatiemomenten om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de omwonenden in verband met de sloopwerken van de verloederde industriële panden en de aanwezigheid van krakers.

Share: