Pers

Reactie Matexi op recente berichtgeving in de media over Vitare

7 oktober 2018

Buurtontwikkelaar Matexi wenst te reageren op berichtgeving die verscheen naar aanleiding van een artikel in De Tijd deze zaterdag over Vitare, de sociale huisvestingsmaatschappij die het in 2009 oprichtte. De berichtgeving vermeldt immers manifeste fouten.

Statement van Gaëtan Hannecart, CEO van Matexi:

“Matexi streeft reeds 73 jaar na om gezinnen - ongeacht hun afkomst of status - een degelijke, betaalbare en aangename thuis te bezorgen en dit op innovatieve wijze in zowel landelijke verkavelingen als in binnenstedelijke herontwikkelingen.

Vanuit die visie heeft Matexi sinds 2006 geijverd om ook actief te worden in de sociale huisvestingssector en in 2009 uiteindelijk de sociale huisvestingsmaatschappij Vitare opgericht. Dit was toen de enige mogelijkheid om als private onderneming aan sociale woningbouw te doen.

De bedoeling was oprecht, doch in ons ondernemend enthousiasme hebben we de tegenstand vanuit de sector onderschat.

De huidige situatie met Vitare is het gevolg van de onwil van het toenmalige beleid om het monopolie van de huisvestingsmaatschappijen daadwerkelijk te doorbreken, ondanks een aantal uitdrukkelijke beloften dienaangaande. De politieke wil was afwezig om een private onderneming daadkrachtig de mogelijkheid te bieden om mee de broodnodige woningen te helpen realiseren, teneinde tegemoet te komen aan de lange wachtlijsten voor een sociale woning.

Als nieuwe huisvestingsmaatschappij met privékapitaal, kreeg Vitare oorspronkelijk niet de vereiste erkenning waarop ze recht had. Pas na 4 jaar procederen en een rechtszaak tegen toenmalig minister van Wonen, Freya Van Den Bossche, is Vitare van start kunnen gaan.
Vervolgens werden de projectaanvragen van Vitare tegengewerkt door gemeenten die geen sociale woningen op hun grondgebied wensten - hoewel de gronden daartoe bestemd waren -, of omdat ze de markt van hun eigen lokale sociale huisvestingsmaatschappij wensten af te schermen teneinde meer politieke invloed te behouden.
Sinds 2013 werden – volledig terecht - door de huidige Vlaamse Regering een aantal maatregelen afgeschaft die de sociale huisvestingsmaatschappijen een bevoorrechte positie gaven bij de realisatie van o.m. koopwoningen en werd een minimale schaalgrootte van 1.000 huurwoningen tegen 2019 opgelegd.
Bovenstaande heeft het aan Vitare onmogelijk gemaakt om zijn ondernemingsdoelstellingen te realiseren. Met als gevolg dat de aandeelhouders van Vitare – hierin inbegrepen de huidige Vlaamse Regering – in april van dit jaar unaniem beslist hebben om Vitare in vereffening te zetten.

Dat de Vlaamse overheid ten gevolge daarvan zou blijven zitten met ‘een put van 42 miljoen €’ is een manifeste onwaarheid. Stellen dat 53 ha of 530 000 m2 bouwgrond en woonuitbreidingsgebied, waarop sociale woningbouw mag en kan ontwikkeld worden, aangekocht aan gemiddeld 67 € per m2, evenals tientallen appartementen, ineens 0 € waard zijn, is manifest fout en onwaar.

Vervolgens beweren dat dit dan tot een put van 42 miljoen € zal leiden is kwaliteitsjournalistiek onwaardig.

Vitare en Matexi hebben steeds in volledige transparantie gehandeld naar de Vlaamse Overheid en de VMSW toe. Alle besluiten en transacties zijn ook steeds genomen conform de gangbare regelgeving en met medeweten van de bevoegde en toezichthoudende instanties.

De door sommigen gehanteerde, op sensatie beluste, weergave van de feiten is bedroevend en getuigt niet van respect voor de dagelijkse inzet van de 350 medewerkers van Matexi, bijgestaan door talrijke architecten, ingenieurs, onderaannemers en partners, samen goed voor meer dan 3.000 arbeidsplaatsen.

De Vlaamse sociale huisvestingssector – die meer dan 8 miljard € schuld torst – is reeds decennialang het afgeschermde monopolie van politiek beïnvloede sociale huisvestingsmaatschappijen. En ondanks een investering van 6 miljard € de voorbije tien jaar, wordt Vlaanderen vandaag nog steeds geconfronteerd met lange wachtlijsten met samen meer dan 130 000 gezinnen. Bijkomend illustreert de recente berichtgeving ten overvloed de schrijnende situaties en de bedenkelijke gebruiken bij sommige huisvestingsmaatschappijen.

Matexi juicht toe dat de huidige Vlaamse Regering de voorbije jaren ingegrepen heeft en mogelijkheden creëert opdat de private sector een grotere rol zou kunnen opnemen in de sociale huisvesting. Matexi hoopt dat hiermee een positieve dynamiek tot stand kan gebracht worden ten voordele van de echte woonbehoeftigen, wars van achterhoedegevechten door personen en instellingen die als enig doel hebben om zichzelf in stand te houden en daartoe foutieve informatie verspreiden.”

Share: