Grimbergen Beigemveld

 • rustige woonbuurt nabij de kern van Grimbergen
 • een groot groen park voor ontspanning en ontmoeting
 • 159 duurzame woningen en 2 kleinschalige meergezinswoningen 
 • aandacht voor duurzame waterbeheersing en mobiliteit met aangename fiets- en wandelpaden

kruipstraat, grimbergen

Wil je meer weten over dit project?

Bij de dorpskern van Grimbergen ligt onze nieuwe buurtontwikkeling Beigemveld. Ze bestaat uit 159 landelijke en moderne woningen en 2 kleinschalige meergezinswoningen met als groene hart een publiek park op een momenteel ontoegankelijk privéveld. Duurzaamheid en levenskwaliteit staan centraal. In het ontwerp voorzien we energiezuinige woningen en appartementen, elektrische deelwagens, een doordacht waterbeheersysteem en slimme mobiliteit. Nieuwe fiets- en wandelpaden maken de buurt beter bereikbaar voor de toekomstige én bestaande buurtbewoners, terwijl het park ontmoeting en ontspanning biedt voor jong en ouder.

Via deze website willen we misverstanden verhelpen en correct en transparant informeren. Heb je een vraag of wil je graag op de hoogte blijven? Reageer dan via de respectievelijke knoppen.

  Klik op het plan om de loten te bekijken

  ×

  Ontdek de buurt

  Architectuur op maat van de buurt en bewoners

  Een eigen identiteit voor de buurt, wat bedoelen we daarmee? Het gaat dan om een rijke, genereuze architectuur, op mensenmaat en met aandacht voor detaillering. Architectuur die samen met het openbaar domein en de bestaande wijk een eenheid vormt  met een herkenbare en eigen stijl.

  Welke stijl en materialen passen bij de omgeving? Hoe creëren we evenwicht binnen diversiteit? Met die vragen gaan we aan de slag en realiseren we een samenhang tot in detail (gevels, daken, gevelopeningen,…) Dit kader krijgt vorm in het beeldkwaliteitsplan.

  Binnen dat algemene kader hebben bewoners individuele vrijheid, door met de architecturale details te variëren. Ook tussen de individuele woning en de aangrenzende straat of het park voorzien we een samenhang en zachte overgang, door middel van groene voortuinen of natuurlijke hagen. Uiteraard mét privacy in de eigen achtertuin, maar de voortuin moet uitnodigend zijn.

  Extra focus op mobiliteit

  We begrijpen heel goed dat extra verkeer een bezorgdheid is van de omwonenden. We bestudeerden dan ook grondig de bewegingen van alle mobiliteitsmiddelen. Volgens meerdere onafhankelijke mobiliteitsstudies blijven de bijkomende intensiteiten op de verschillende ontsluitingswegen beperkt. Zelf op de drukste uren van de dag, op de drukste ontsluitingsweg, gaat het om minder dan 1 bijkomende auto om de drie minuten. Op de andere uren van de dag zijn het er dus minder.

  Hoe houden we het verkeer veilig én vlot? De nieuwe woonbuurt wordt opgedeeld in vier kwadranten, waartussen gemotoriseerd verkeer niet kan wisselen. Het zijn dus allemaal doodlopende wegen. Zo worden de gemotoriseerde verplaatsingen evenwichtig verspreid over de buurt/omgeving om aan te sluiten op de bestaande wegen.

  Om duurzame mobiliteit te stimuleren, voorzien we minimaal 2 elektrische deelwagens (met laadpaal) voor de hele buurt. Een écht duurzaam alternatief voor gezinnen die de aankoop van een tweede wagen overwegen. En met de nieuwe wandel- en fietsverbindingen creëren we bovendien meer veiligheid en verkeersluwe woonbuurten.

  Doordacht en duurzaam omgaan met water

  De toekomst vraagt om slim waterbeheer. Daar twijfelt niemand nog aan, na de watersnood van de zomer 2021 en met de versnelde klimaatopwarming. Bij Matexi zetten we sterk in op grondig studiewerk door onafhankelijke experts, op maat van elk project. Zo komen we tot doordachte oplossingen en duurzame buurten die de ook komende generaties beschermen.

  Hoe passen we die toe in Beigemveld? Ten eerste zorgen we voor voldoende natuurlijke buffer- en infiltratiecapaciteit via grachten en wadi’s. Die zorgen al dat 90-96% van het regenwater in de bodem geraakt. Een tweede beschermingslinie zijn de bufferbekkens, die bij hevige buien in actie komen en het overtollige water geleidelijk in de bodem laat dringen, zonder haar te verzadigen. In Beigemveld creëren we zo 10% meer buffercapaciteit dan wettelijk vereist.

  Verder maken we in de tuinen en het openbaar domein maximaal gebruik van waterdoorlatende verharding, om nog meer waterinfiltratie toe te laten. Kortom, de infrastructuur werd zo gedimensioneerd, dat al het regenwater wordt opgevangen binnen het project zelf. Enkel in uitzonderlijke situaties zal er een overstort zijn naar het bestaande rioleringsnet, maar nooit meer dan 2% van het totale volume.

  Water wordt ook steeds duurder, en schaarser bij droogte. Daarom recupereren we het kostbare hemelwater via regenwaterputten op de privégrond. We streven ernaar om elke grondgebonden woning en gelijkvloers appartement aan te sluiten op regenwater voor het toilet, de wasmachine en de tuinkraantjes.

  Waterbesparing is de laatste stap in bewust omgaan met water. Daarom bevat het standaard sanitairpakket enkel nog waterbesparende kranen en douches. Zo kunnen we iedereen stimuleren om via duurzame keuzes mee het verschil te maken.

  ×

  Bekijk de buurt

  Laatste updates

  08-05-2023 Start bouwwerken

  Matexi bekwam een uitvoerbare verkavelingsvergunning voor 81 ééngezinswoningen en alvast een bouwvergunning voor 2 woningen. Vanaf woensdag 10 mei 2023 starten de bouwwerken aan de eerste 2 woningen. De duurtijd hiervan bedraagt ongeveer 18 maanden.

  Het werfverkeer zal via de Kruipstraat en Gaston Geleynstraat verlopen. Matexi en haar onderaannemers doen er alles aan om de eventuele hinder tot een minimum te beperken en de veiligheid te garanderen.

  De verkoop wordt opgestart in 2024. Interesse? Schrijf je in op de wachtlijst.

  20-12-2021 Verkavelingsvergunning

  Matexi ontvangt een goedgekeurde verkavelingsvergunning voor de eerste fase, verleend door de deputatie. Tegen deze vergunning is beroep aangetekend. De procedure is lopend

  19-11-2021 Herstel-RUP

  De beslissing van het herstel-RUP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tegen dit uitvoeringsplan is beroep aangetekend. De procedure is lopende.

  23-09-2021 Goedkeuring gemeenteraad herstel-RUP

  In april 2018 werd een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt door de gemeente Grimbergen. De Raad van State oordeelde dat in dit RUP een rechtszekere en zorgvuldige oplossing voor de ontsluiting van het plangebied via de Kruipstraat ontbrak omdat dit werd doorgeschoven naar een nog op te richten werkgroep.

  De nieuwe mobiliteitsstudie gaf duidelijkere inzichten, die werden opgenomen in een aanpassing van het RUP. Het RUP werd hersteld op 23 september 2021 door de gemeenteraad van Grimbergen.

  Lees meer...

  01-09-2021 Uitvoeringswerken waterbeheer - Matexi voert werken in afwachting van de definitieve oplossing

  Afgelopen zomer was er extreme regenval en wateroverlast ter hoogte van het Boterwegje in de Kruipstraat. De reden hiervoor is dat de volledige buffercapaciteit nog niet in werking is getreden. Het uitgraven van de wadi, het aanleggen van de grachten en het aansluiten van de riolering werd in dit kader wel al gerealiseerd

  Een definitieve oplossing ligt dus in de verdere uitvoering van deze werken. Het regenwater dat niet infiltreert, wordt immers opgevangen in de grachten en het rioleringsstelsel van de nieuwe woonwijk. De overstort naar het rioleringstelsel van de Kruipstraat is een veiligheid die praktisch nooit in werking zal treden, gezien de voorziene buffercapaciteit in het stelsel en de wadi. Er zal dus amper water van de nieuwe wijk afvloeien naar de bestaande. 

  31-05-2021 Onafhankelijke mobiliteitsstudies door de gemeente en Matexi

  Het vernieuwde masterplan werd bestudeerd door het mobiliteitsbureau SUUNTA om de verkeersimpact te evalueren. Het autoverkeer in de buurt wordt opgedeeld in vier kwadranten, die elk via een andere weg bereikbaar zijn. Fiets- en wandelpaden lopen wel door tussen de verschillende kwadranten.

  De gemeente Grimbergen stelde het mobiliteitsbureau Antea Group aan om onafhankelijk onderzoek te voeren. Dit werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 31 mei 2021. Zonder enige tussenkomst van Matexi formuleerde Antea Group ook aanbevelingen naar de gemeente toe om de verkeerssituatie in de omliggende straten te optimaliseren. Op basis van dit rapport besloot de gemeenteraad om voetpaden aan te leggen in de Kruipstraat.

  Lees meer...

  Veelgestelde vragen

  Zijn er gemeenschapsvoorzieningen voorzien in het masterplan?

  Ja, centraal in de nieuwe woonbuurt komt er een groene long van meer dan 7.000 m². Dit park wordt een plek waar de buurt elkaar kan ontmoeten, tot rust kan komen of kan spelen op de speelinfrastructuur die Matexi zal voorzien. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om gemeenschapsvoorzieningen aan te bieden in de nieuwe woonbuurt. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, in functie van vraag en aanbod van de markt. Indien een derde partij interesse heeft om dit op te starten en uit te baten in deze woonbuurt, dan mag men steeds contact opnemen met Matexi.

  Zal het project de kans op overstromingen verhogen?

  Neen, integendeel. De infrastructuur van de nieuwe buurt is net de oplossing. Het ontwerp is gebaseerd op grondig studiewerk en het maximaal infiltreren en bufferen van hemelwater binnen het projectgebied. Dat doen we door de verharding te beperken, waar mogelijk maximaal waterdoorlatend te verharden, het graven van grachten (incl. schotten) en een wadi, regenwaterputten, en correct gedimensioneerde rioleringsbuizen met voldoende buffercapaciteit. Het ontwerp voorziet een 10% groter buffervolume dan wettelijk vereist.

  Slechts een beperkt oppervlakte van het projectgebied staat volgens de watertoetskaart (Geopunt, 2021) aangeduid als ‘mogelijk overstromingsgevoelig gebied’. Dit is niet hetzelfde als ‘effectief overstromingsgevoelig’ of ‘signaal’ gebied en is voornamelijk te wijten aan afstromend water van de bovenliggende velden.

  Zal het centrale park toegankelijk zijn voor de omliggende buurt?

  Ja, het centrale park zal mee opgenomen worden in het openbaar domein, waardoor deze een ware ontmoetingsplaats zal vormen voor de inwoners van zowel de nieuwe woonbuurt als de reeds bestaande woonbuurten. 

  Welke maatregelen worden genomen voor slim waterbeheer?

  Als buurtontwikkelaar hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid op het vlak van waterbeheer vandaag en morgen. We engageren ons om waterbesparing te stimuleren, meer water te hergebruiken en meer water te laten infiltreren in de grond. Meer informatie vind je in één van onze uitgelichte topics bovenaan deze pagina.

  Wat zijn de belangrijkste veranderingen aan de Kruipstraat?

  Om alle verkeersbewegingen veilig en vlot te laten verlopen, komen er voetpaden ten westen van de verkaveling. Daarnaast trekken we de fietsstraat vanuit het projectgebied door via de kruipstraat tot aan de Keienberglaan en komt er een zone 30 in de omliggende straten (ook in het noorden van de verkaveling). 

  Wat is het verdere verloop voor de ontwikkeling van de tweede fase?

  In samenspraak met de gemeente, op basis van de ontwikkelingsvisie van Matexi en na enkele gesprekken met buurtvertegenwoordigers werd het masterplan en meerbepaald fase 2 herzien.

  Om het ontwerp verder te optimaliseren zal er inspraak van de buurt mogelijk zijn. Via een buurtmoment willen we zoveel mogelijk inzichten verzamelen en zal de concrete invulling van het park worden onderzocht. Laat zeker je contactgegevens na via “Blijf op de hoogte” op deze pagina, om verdere informatie niet te missen. 

  Hoeveel parkeerplaatsen worden er voorzien?

  In de eerst fase worden gemiddeld 1,5 parkeerplaatsen per woning voorzien, dit voldoet aan de gemeentelijke verordening van de gemeente Grimbergen. Er kunnen auto’s parkeren op het eigen terrein van de woning, maar ook op publieke parkeervakken voor bezoekers langs de weg. Met 2 elektrische deelwagens voorzien we een duurzaam alternatief voor gezinnen die overwegen om een (tweede) wagen te bezitten voor beperkt gebruik. 

  Wat is de mobiliteitsimpact voor de buurt?

  De mobiliteitsimpact werd door verschillende onafhankelijke mobiliteitsexperten onderzocht. Het geplande woonproject wordt gelijkmatig opgedeeld in vier kwadranten die elk worden aangesloten op een bestaande ontsluitingsweg. De experten concludeerden dat op die manier de bijkomende verkeersimpact op de bestaande buurt beperkt blijft. Zelfs op de drukste uren van de dag, op de drukste ontsluitingsweg, gaat het om minder dan een voertuig om de drie minuten. Op de andere uren van de dag zijn het er dus nog minder.

  Wat is de energieprestatie van een woning?

  De woningen beantwoorden aan de geldende energienormen (momenteel zal dit E-peil 20 zijn). De meeste woningen zullen daarom over zonnepanelen en/of warmtepompen beschikken. 

  Wanneer en hoe wordt het project Beigemveld gecommercialiseerd?

  Momenteel kan Matexi nog geen informatie delen over de ontwerpen van de woningen, de verkoopprijzen en de lanceringsdata.

  Registreer u zeker via de knop “Blijf op de hoogte” opdat wij u ten gepaste tijde kunnen berichten omtrent de commercialisatie van Beigemveld.

  Waarom werd de tractorsluis verplaatst?

  Een systeem van kwadranten verdeelt het gemotoriseerd verkeer van en naar de nieuwe woonbuurt op een evenwichtige manier. We houden hierbij rekening met de omliggende bestaande woningen en hoe deze ontsluiten. De tractorsluis werd verplaatst en vervangen door verkeerspaaltjes om zo een logische en gebalanceerde verdeling te bekomen voor de hele buurt.

  Waarom bouwt Matexi op deze locatie?

  Als we de open ruimte in Vlaanderen willen vrijwaren, moeten we de al bebouwde gebieden verdichten op een passende en respectvolle manier. Verdichting in de kernen van steden en gemeenten, dicht bij voorzieningen en het openbaar vervoer, zoals Beigemveld, is een noodzakelijke manier om de open ruimte te sparen en in te spelen op maatschappelijke uitdagingen als bevolkingsgroei, gezinsverdunning en vergrijzing, maar ook mobiliteit en klimaat. 

  Kan het project rechtstreeks aansluiten op de Beigemsesteenweg?

  Neen. Langsheen de Beigemsesteenweg zijn reeds meerdere onderbrekingen dicht op elkaar nabij de woonwijk. Bovendien is er ook een fietspad en een trage verbinding die aansluiten op de steenweg. Meerdere onderbrekingen brengen de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het gedrang. 

  Hoe passen de appartementen in een buurt met enkel woningen?

  Bij het ontwikkelen van een nieuwe woonbuurt houden we rekening met de reeds bestaande context. In het project van Beigemveld betreft het twee kleinere appartementsgebouwen met telkens 2 woonlagen en een derde teruggetrokken woonlaag, dus niet hoger dan de woningen. De appartementen liggen aan het centrale groene park met voldoende open ruimte rondom. We kijken ook naar de architecturale harmonie van het project in zijn geheel. 

  De nieuwe appartementen laten toe dat de op leeftijd gekomen Grimbergenaar, zijn/haar woning kan verkopen om kleiner te gaan wonen in een top locatie binnen zijn/haar gemeente. 

  Hoe duurzaam zal er gebouwd worden in het project Beigemveld?

  In de architectuurplannen voor Beigemveld vormt duurzaamheid de groene draad. Met natuurlijk energiezuinige appartementen en woningen, streekeigen en hernieuwbare materialen, een centraal park van meer dan 7000m2 met een diversiteit aan bomen en planten. Daarnaast plannen we de nodige infrastructuur voor deelwagens om het gebruik van wagens te optimaliseren en de infiltratie van hemelwater te maximaliseren.

  Vraag niet beantwoord? Stel je vraag