Asse Still

 • autoluwe buurt met nadruk op groen, water en beleving
 • op wandel- en fietsafstand van natuurgebieden
 • mix van gezinswoningen, appartementen en handelsruimtes
 • vakbij openbaar vervoer, Brusselse Ring en kantoren van internationale bedrijven

jan tieboutstraat 21, zellik

Wil je meer weten over dit project?

Still komt tot leven

In het zuidoosten van Asse, op enkele meters van de hoofdstad, ontspringt weldra de nieuwe buurt Still. De voormalige fabrieksterreinen van Stillemans in Asse maken plaats voor een unieke rust- en belevingsplek met ruimte voor wonen, ontspanning, retail en veel natuur op een uitzonderlijke topligging. Still wil uitgroeien tot de referentie van een bloeiende groene en verbonden buurt in harmonie met de stad. Om dat waar te maken start Matexi weldra met de werkzaamheden. In eerste instantie door de bestaande fabrieksgebouwen te ontmantelen, de gebetonneerde vlakte op te breken en de terreinen proper te maken. Het volledige traject van Still volg je op deze pagina. Wil jij Still tot leven zien komen? Mis niets en meld je aan voor de updates via de blauwe knop.

Het project in cijfers

65% groene ruimte

65%

 • Nadruk ligt op open, groene ruimte
 • Maar 1/3de van het terrein wordt bebouwd

300 meter van het station

300m

 • Station Sint-Agatha-Berchem op wandelafstand
 • 15 minuten treinen naar Brussel-Centraal

Ontdek de buurt

Afbraak en sanering

De open ruimte in Vlaanderen is schaars. In plaats van de resterende open plekken vol te bouwen, worden verlaten en onderbenutte sites omgevormd tot nieuwe woonbuurten. Dit soort plekken, zoals de oude fabriekstereinen in de Jan Tieboutstraat, noemen we brownfields.

Op deze brownfields mag niemand zich vestigen zonder eerst de vervuilde bodem te saneren. Aangezien de laatste eigenaars van de fabrieksgebouwen failliet zijn gegaan, kunnen zij de sanering niet betalen. Matexi neemt die maatschappelijke rol over. We pakken de plek structureel aan, breken de gebouwen af en zorgen voor een propere en veilige bodem.

In samenwerking met de OVAM

De sanering van de bodem en het grondwater gebeurt door de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM). Zij financieren de sanering en voeren ze ook uit. Hiervoor stellen ze gespecialiseerde firma’s aan die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Matexi werkt mee aan een uitvoeringsplan waarbij de hinder voor de buurt zo beperkt mogelijk blijft.

Still wordt referentieproject voor duurzaamheid

Asse - Still moet een referentie worden voor gelijkaardige sites in de toekomst. Daarom staat duurzaamheid helemaal centraal in onze plannen. We zijn volop aan het onderzoeken hoe we de site helemaal toekomstproof maken. Momenteel bestuderen we:

 • hoe we de buurt verwarmen met hernieuwbare energie;
 • hoe we het hemelwater zoveel mogelijk hergebruiken;
 • hoe we de natuur rond de gebouwen versterken;
 • hoe we gemotoriseerd verkeer tot een minimum beperken;
 • en hoe fietsers en voetgangers voorrang krijgen op de site.

Voor de uitwerking van een duurzame mobiliteitsvisie doen we beroep op Mint, een gerenommeerd verkeers- en mobiliteitsbureau.

×

Bekijk de buurt

Laatste updates

10-07-2023 Sanering gronden

De sanering van de gronden loopt momenteel volop.

Door industriële activiteiten is in het verleden verontreiniging in de grond gedrongen. Dat is niet onmiddellijk schadelijk voor de gezondheid, maar we willen de grond wel reinigen alvorens we beginnen te bouwen. Dat is ook zo voorgeschreven door de wet.

We maken de komende maanden de buurt dus weer een stuk properder en gezonder. Intussen is het mogelijk dat u soms iets ruikt. Dat is het teken dat de vervuilde grond wordt opgegraven om daarna afgevoerd te worden.

Volgens huidige planning zouden de saneringswerken tegen eind september 2023 afgerond zijn.

02-12-2022 Einde sloop fabrieksterreinen Stillemans

De fabrieksterreinen van de oude Stillemanssite werden in 2022 gesloopt.

20.000 m² aan fabrieksterreinen werd gesloopt en onthard.
Dit komt overeen met 400 containers.

We recupereerden 120 paletten bakstenen voor hergebruik.

25-05-2021 Sloop eerste gebouwen

In mei 2021 sloopte de aannemer de eerste vijf panden op de Brusselsesteenweg.

De nutsleidingen werden afgekoppeld en verwijderd en alle gebouwen werden hermetisch afgesloten. Als volgende stap breekt de aannemer de andere gebouwen af. Wanneer de nieuwe gebouwen er komen, is nog niet duidelijk.

Tekenen brownfieldcovenant

In mei 2019 werd door het Vlaams Gewest, OVAM, de gemeente en de verschillende grondeigenaars een brownfieldconvenant getekend.

Deze overeenkomst zorgt ervoor dat verwaarloosde, verontreinigde en/of onderbenutte sites geherwaardeerd worden en kwaliteitsvol zullen worden ingericht. Het legt de basis voor de sanering van de site.

26-03-2018 Goedkeuring RUP

Op 26 maart 2018 keurde de gemeenteraad van Asse het ruimtelijk uitvoeringsplan Kerremans 2020 goed.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de gemeente de bodembestemming van een bepaald gebied vastlegt. Hiermee werd het oude industriegebied geschrapt om ruimte te geven voor wonen en voorzieningen zoals handel, horeca, kantoren en diensten.

Lees meer...

02-01-2017 Ruimtelijk uitvoeringsplan

Gelijktijdig met het bodemonderzoek stelt de gemeente een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Zo’n plan wijzigt de bestemming van een bepaald gebied. Nu er geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsvinden op de site, verandert de bestemming van industriegebied naar woonbuurt.

Veelgestelde vragen

Welke werken zijn momenteel aan de gang op het terrein?

De sloopwerken startten in 2021 aan de Brusselsesteenweg. 

In 2022 wordt de sloop van de site verdergezet. Hierbij wordt telkens het werfverkeer maximaal ontsloten via de Brusselsesteenweg om geluidshinder bij buurtbewoners te verminderen. 

Het einde van de sloopwerken wordt verwacht tegen de zomer van 2022.

Hoe zullen de sloopwerken uitgevoerd worden?

De aannemer start met de lichte ontmanteling. Dit betekent dat ze eerst alle hout, vuilnis en inboedel zullen verwijderen.

Vervolgens wordt het asbest verwijderd. Het gaat hier om gebonden asbest die kan worden weggenomen met de methode van eenvoudige handeling. Hiervoor heeft de aannemer de juiste attestering om dit correct uit te voeren en dit zonder risico’s voor de gezondheid van de werkmannen, voorbijgangers of omwonenden.

Vervolgens worden alle materialen verwijderd die manueel kunnen verwijderd en gesorteerd worden, zoals schrijnwerk en loszittende materialen. Als laatste stap worden de gebouwen machinaal gesloopt. Deze sloop start vanuit het hart van de site zodat het stof en de geluidshinder voor de buurt beperkt wordt.

Zal de buurt hinder ondervinden van de sloopwerken?

De sloop wordt zo georganiseerd dat er eerst centraal op de site gesloopt wordt, zodat stof- en geluidshinder beperkt wordt door de buffer van de bestaande gebouwen aan de straat. 

Daarnaast wordt ook het werfverkeer maximaal via de Brusselsesteenweg en de Technologiestraat georganiseerd om geluidshinder te beperken voor de buurtbewoners wonende in de Jan Tieboutstraat en de Albert Temmermansstraat.

Stofhinder zal bestreden worden aan de hand van het benevelen van water op de site. Daarnaast wordt telkens ook ook een lokaal parkeerverbod aangevraagd om de veiligheid te garanderen bij het slopen van de gebouwen aan de straat.

De sloopwerken vinden enkel plaats op weekdagen tussen 7 uur en 17 uur. ’s Ochtends en ’s avonds wordt niet gewerkt.

Op welke momenten wordt er gesloopt?

Er wordt op weekdagen gewerkt tussen 7 uur en 17 uur. In het weekend en ’s avonds wordt niet gewerkt.

Hoe zal het werfverkeer georganiseerd worden?

De werftoegang zal georganiseerd worden langs de Brusselsesteenweg.

Via de steenweg rijden de vrachtwagens via de N9 naar de ring. Indien niet rechtstreeks op de Brusselsesteenweg ontsloten kan worden, wordt het verkeer maximaal via de Technologiestraat tot op de Brusselsesteenweg georganiseerd.

Wanneer en hoe gaat deze buurt in verkoop?

Registreer je via de knop “blijf op de hoogte” zodat wij je ten gepaste tijde kunnen berichten over de start verkoop. 

De commercialisatie van dit project zal gefaseerd van start gaan. Zodra de eerste fase van dit project gelanceerd wordt, zal er meer info op deze webpagina komen te staan.

Wat is een verkavelingsvergunning?

De term verkavelingsvergunning bestaat eigenlijk niet meer. Nu heet het een ‘omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden’. Zo’n vergunning dient om een stuk grond op te delen in verschillende loten. De vergunning bepaalt de locatie en de inrichting van het openbaar domein en de loten. Pas wanneer de verkavelingsvergunning is goedgekeurd, kan er een omgevingsvergunning worden aangevraagd om de loten te bebouwen.

Hoe lang duurt de procedure voor deze verkaveling?

De volledige vergunningsprocedure duurt ongeveer 6 maanden tussen het indienen van een aanvraag en het verkrijgen van de vergunning.

 • Eerst heeft de gemeente 30 dagen om het ingediende dossier volledig te verklaren.
 • Dan start een openbaar onderzoek waarin burgers hun opmerkingen of bezwaren kunnen doorgeven. Na de start van dit onderzoek heeft de gemeente 120 dagen de tijd om te beslissen of de vergunning al dan niet wordt goedgekeurd.
 • Na de beslissing van de gemeente is er nog een maand lang de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de gemeente de bodembestemming van een bepaald gebied vastlegt. 

Vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag