Ranst Laarstraat

 • mix van woontypes
 • nieuwe woonomgeving nabij het centrum van Ranst
 • duurzaam, energiezuinig en flexibel
 • vlot bereikbaar voor voetgangers en fietsers

laarstraat 12, ranst

Wil je meer weten over dit project?

Rustig wonen rond het groen

Op 500m van de dorpskern van Ranst ontwikkelt Matexi een nieuwe landelijke woonbuurt op maat van de omgeving. Van hieruit wandel je naar het centrum van Ranst, kasteel Zevenbergen en het Muizenbos, of fiets je voor je hobby of werk vlot naar het centrum van Antwerpen. De toekomstige bewoners zullen hier kunnen thuiskomen in alle rust. Centraal ligt er immers een groene zone die maar liefst de helft van het volledige gebied dekt. Deze autoluwe en duurzame woonbuurt staat garant voor een rustige en veilige woonomgeving, vlot bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Ideaal wonen dus voor jong en oud!

Uitganspunt van het plan is een kwalitatieve collectieve buitenruimte. Rondom deze grote groene zone bouwt Matexi straks ruim 50 eengezinswoningen. Het huidige privatieve maïsveld wordt omgetoverd tot een grote publieke zone, een oase van rust voor bewoners en bezoekers. Leefruimtes van de woningen zoeken de relatie op met het openbaar domein om een harmonieus en warm geheel te vormen. Deze hedendaagse woonontwikkeling is een mix van verschillende woontypes en wordt in een duurzaam en energiezuinig jasje gestoken.

Wist je dat...

 • Er hebben al 140 enthousiaste gezinnen zich ingeschreven voor de wachtlijst van het project.
 • De ontsluiting via de Laarstraat wordt geoptimaliseerd voor het veilige gebruik van fietsers. Alternatieve aansluitingen via de Zakstraat werden onderzocht en bleken te onveilig. De alternatieven bieden geen mogelijkheid om een fietspad aan te leggen en zijn te smal voor tweerichtingsverkeer.
 • De ontsluiting aan de Vaartstraat voorziet vluchtheuvels om het tweerichtingsverkeer veilig te begeleiden langs het verhoogde voetpad.
 • Het ontwerpteam heeft maximaal ingezet op verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Het ontwerp voorziet hindernissen om doorgaand gemobiliseerd verkeer te vermijden.
 • Het opengrachtensysteem en de wadi zorgen voor opvang en plaatselijke infiltratie van het regenwater dat zowel van de woningen als van het openbaar domein komt.
 • In overleg met Fluvius worden twee extra distributiecabines voorzien om de buurt te versterken. Beide cabines zullen het bestaande net optimaliseren en bijvoorbeeld anticiperen op het rendement van zonnepanelen bij buurtbewoners.
 • College van Burgemeester en Schepenen verleent de verkavelingsvergunning

Het project in cijfers

Ruimte voor kwalitatief groen

3.560 m²

Het grote park valt te vergelijken met een oppervlakte van wel 10 aansluitende tennisbanen. De kleinere parkzone, een speelveld met zorgvuldig gekozen fruitbomen, is 534m² groot. Verdere uitbreiding van dit speelveld is echter niet uitgesloten. Een derde parkzone, een ingesloten samentuin tussen een cluster woningen, telt 300m².

Hemelwaterneutraliteit

500.000 liter

De wadi in het groene park, een buffer voor regenwater, heeft een maximale capaciteit van meer dan een half miljoen liter regenwater. Een wadi laat regenwater traag de grond infiltreren met als voordeel dat het water in de lokale waterkringloop blijft. De forse dimensionering maakt het mogelijk om overstort op de bestaande riolering te voorkomen.

Ontdek de buurt

Beleidsvisie

Het project is een voorbeeld van een uitwerking van alle aspecten van de nieuwe beleidsvisie.

De woonontwikkeling – volledig gelegen in woongebied - voorziet ruimte voor kleinere en grotere woningen (van 2 tot 5 slaapkamers) en een kleinschalig appartementsgebouw. Het appartementsgebouw bestaat uit slechts drie bouwlagen en sluit zo qua volume aan bij zowel de bebouwing in het project als deze langs de Vaartstraat. De interactie van de leefruimtes met het openbaar domein is maximaal. Bij de appartementen is dit dankzij grote terrassen en leefruimtes die zullen uitgeven op groen. Het woonaanbod is hier zeer divers en dit zal de woonbeleving uniek maken. Het project zal ook in z’n geheel samen opgetrokken worden waardoor de kwaliteit van de architectuur kan bewaakt worden en een mooi harmonieus geheel kan bekomen worden. In het huidige verkavelingsontwerp gaat er bijzondere aandacht naar het gedeeld en meervoudig gebruik van ruimte, het creëren van een aantrekkelijke omgeving met waardering van de karakteristieken van het landschap, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en energetische aspecten. Kortom het is een voorbeeld van toepassing van de nieuwe beleidsvise van Ranst.

ranst-laarstraat Beleidsvisie
Waterhuishouding

Water en groen als grote troef voor de buurt.

Op de site kan worden uitgegaan van een volledig gescheiden rioleringsstelsel, waarbij het hemelwater maximaal ter plaatse gehouden wordt voor hergebruik of infiltratie. De verharding wordt beperkt. Grote onverharde zones laten een vlotte infiltratie in de bodem toe. Doordachte groenaanplanting en open grachten zorgen voor infiltratie en een natuurlijke opname van hemelwater. Het afstromende hemelwater van de wegenis en private percelen wordt opgevangen in wadi’s die afwateren richting de centrale groenzone. Het water vormt tevens een landschappelijk element. Het wadi-stelsel wordt zo berekend dat het water maximaal kan infiltreren op eigen terrein en geen waterdruk genereert buiten de projectzone. Door deze ingrepen zal de watergevoeligheid van het gebied verbeteren, het overstromingsrisico verminderd worden en wordt de projectzone klimaatbestendig ingericht.

ranst-laarstraat Waterhuishouding
Mobiliteit

Mobiliteit op maat van de buurt, focus op de zwakke weggebruiker en ruime parkeermogelijkheden voor de wagen.

De nieuwe woonontwikkeling belooft straks de uitvalsbasis te worden voor jong en oud. De aandacht ligt voornamelijk op de zwakke weggebruikers met voldoende ruimte voor wandel- en fietsverbindingen. Niettegenstaande werd er ruimte voorzien voor parkeren ter hoogte van de aansluiting. Kinderen spelen naar hartenlust in de publieke groenzones of op straat. De ontsluiting van het project is gelijkmatig gespreid over 2 ontsluitingen, één via de Laarstraat en één via de Vaarstraat, waardoor er geen gemotoriseerd verkeer doorheen de buurt rijdt. Naast een fietsenberging voor elke woning, komen er ook collectieve fietsenbergingen en publieke fietsstaanplaatsen. Maar liefst de helft van het gebied is voorzien als publiek domein. Het overgrote deel hiervan kleurt straks groen. De impact en inpassing van verschillende mobiliteitsvormen in de omgeving werd nauwkeurig geanalyseerd en in kaart gebracht. Zo werd er in aanloop van de vergunningsaanvraag ook een mobiliteitstoets uitgevoerd, waarvan de conclusie was dat vanuit mobiliteitsperspectief de woonsite een zeer beperkte invloed heeft op het verkeer in de Vaartstraat en Laarstraat.

ranst-laarstraat Mobiliteit
×

Bekijk de buurt

Ranst is gelegen tussen de steden Antwerpen en Lier, en is daardoor goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Het wordt omringd door groene bossen en uitgestrekte velden. Met zijn landelijke ligging en toch vlotte verbindingen naar de stedelijke centra, biedt Ranst het beste van beide werelden.

Laatste updates

08-02-2024 Vergunning

Vergunning College van Burgemeester en Schepenen + openbaar onderzoek gedurende 30 kalenderdagen

18-12-2023 Rooilijnenplan

Goedkeuring rooilijnenplan op Gemeenteraad (14 ja, 3 onthouden, 21 stemmen in totaal)

30-09-2023 Verkavelingsaanvraag

Vijfde verkavelingsaanvraag conform alle bezwaarschriften en stedenbouwkundige voorschriften en wetswijzigingen

29-06-2023 Weigering

Weigering en opnieuw overlegmomenten met alle betrokken partijen en instrumenterende adviesorganen

27-12-2022 Vergunning

Vergunning College van Burgemeester en Schepenen + openbaar onderzoek gedurende 30 kalenderdagen

25-03-2022 Aanvraag verkavelingvergunning

Na het bijschaven van het plan op basis van de buurtpresentatie, worden de nodige technische studies opgestart en het dossier met de nodige expertenvisies uitgewerkt tot een finale verkavelingsaanvraag.

05-10-2021 Buurtpresentatie

Een presentatie van het uitgewerkte plan op basis van de input van verschillende stakeholders wordt voorgelgd aan de buurt. Er wordt hierbij getracht zo duidelijk mogelijk invulling te geven aan de inhoud van het dossier alsook aan het gevolgde en nog te volgen traject.

11-03-2020 Bespreking resultaten enquête

Resultaten van de enquête werden besproken met het College, alsook de input van het bestuur met betrekking tot de beleidsvisie, voorgestelde masterplan en krijtlijnen waaraan een invulling van het gebied moet beantwoorden. Op basis van de feedback werd vastgelegd dat een onsluiting op Vaarstraat en Laarstraat wenselijk is, dat een meergezinswoning maximum mag bestaan uit 3 niveaus en dat een woondentiteit van minder dan 25 won/ha gewenst is. Tevens wordt gevraagd om een infomoment te organiseren voor de buurt.

06-03-2020 Enquête

Alvorens ontwerpen op papier te zetten werd er tussen 14 en 30 juni 2020 een online enquête gevoerd in deelgemeente Ranst. Alle omwonenden in Vaartstraat en Laarstraat kregen een brief in de bus. Hierbij kwamen belangrijke aandachtpunten naar boven in functie van mobiliteit/inrichting publiek domein en privaat domein, alsook de aandachtpunten naar waterhuishouding.