Lint Zevenhuizen

  • mix van nieuwbouwwoningen en appartementen
  • ideale locatie nabij dorpskern Lint
  • autoluwe, kindvriendelijke woonbuurt
  • groenzone van circa 35.000 m²

zevenhuizenstraat 74, lint

Wil je meer weten over dit project?

Wonen in Lint Zevenhuizen

In 2026 ontpopt in Lint een nieuwe woonbuurt.

Op fietsafstand van de dorpskern vind je hier binnenkort de groene en kindvriendelijke woonbuurt Zevenhuizen. Deze omvat een totale oppervlakte van 73.000m² gelegen in woongebied met een mix van nieuwbouwwoningen en -appartementen.

Matexi, Danneels, Novus en Thuisrand slaan hier de handen in elkaar. In totaal gaat het om 191 woningen: 92 ééngezinswoningen en 99 appartementen. Daarvan zijn er 116 private en 75 sociale woningen van woonmaatschappij Thuisrand. 

De toekomstige bewoners zullen hier thuiskomen in alle rust. Centraal ligt er immers een groenzone van zo’n 35.000m² met voet- en wandelpaden en speelplekken. Deze autoluwe en duurzame woonbuurt staat garant voor een rustige en veilige woonomgeving. Ideaal wonen voor jong en oud!

Wil je graag op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen? Klik dan op bovenstaande blauwe knop.

Ontdek de buurt

Waterhuishouding

Bij het ontwerp van de wijk werd rekening gehouden met het waterrijke karakter van de terreinen. De ruime groenzone zal op basis van een grondige waterstudie voorzien worden van een grote waterbuffer voor het opvangen van regenwater.In combinatie met verschillende wadi’s verspreid over het terrein, zal er maximaal ingezet worden om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren, verdampen en vast te houden. Alle woningen zullen regenwater opvangen en hergebruiken. Daarnaast planten we hier een heel aantal waterminnende grassen en bomen.

Lint Zevenhuizen Waterhuishouding 2024
Mobiliteit

Een belangrijke troef van deze nieuwe woonwijk is de toekomstgerichte mobiliteit. Een fijnmazig netwerk van voet- en fietspaden dooradert de buurt en verbindt ze zo met de omgeving. Je verplaatsen met de fiets gaat daardoor net zo vlot (als niet vlotter) als met de wagen. Alle straten in de wijk worden als woonerf aangelegd.Om doorgaand autoverkeer in de wijk te vermijden, wordt een knip gerealiseerd in de centraal groenzone zodat enkel de hulpdiensten hier doorgang hebben.

Lint Zevenhuizen Mobiliteit 2024
Parkeerplaatsen

Elke wooneenheid is voorzien van een eigen parkeerplaats voor zowel de fiets als de auto. Voor elke bewoner wordt er immers een fietsstalplaats voorzien aan de woning. De auto parkeren kan in een ondergrondse parking, in een parkeerstraatje, onder een carport of in de eigen voortuin. Bovendien zullen er voldoende publieke parkeerplaatsen voorzien worden waar elektrisch laden mogelijk is. Ook aan autodelen en parkeerplaatsen voor andersvaliden werd gedacht. We voorzien ook autodelen in de nieuwe woonontwikkeling, zodat jonge gezinnen en starters gemakkelijk, duurzaam en flexibel de baan op kunnen.

lint-zevenhuizen toekomstig project matexi auto vlag
×

Bekijk de buurt

Laatste updates

17-04-2024 Infomoment voor de buurt

Op 17 april werd een infomoment georganiseerd voor de buurtbewoners waar de aangepaste plannen van de nieuwe verkavelingsaanvraag werden toegelicht.

Lees meer...

20-12-2023 De ontwikkelaars dienen een aangepaste vergunningsaanvraag in.

13-11-2023 Beroep bij de raad voor vergunningsbetwistingen

Opnieuw beroep bij de raad voor vergunningsbetwistingen. De raad voor vergunningsbetwistingen verwerpt de vraag voor schorsing bij hoogdringendheid.  

26-10-2023 De deputatie keurt de vergunning voor de 2e keer goed.

01-09-2023 De ontwikkelaars dienen gedetailleerd groenaanlegplan in.

22-12-2022 Gedetailleerd groenaanlegplan

N.a.v. de feedback van de raad voor vergunningsbetwistingen vraagt de deputatie aan de ontwikkelaars om een gedetailleerd groenaanlegplan toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.   

12-07-2022 Beroep tegen deze beslissing

Beroep tegen deze beslissing, ditmaal bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Die oordeelt in september dat de deputatie niet is nagegaan of de schade door het rooien van o.m. de 86 populieren rond de voormalige voetbalterreinen al dan niet vermijdbaar was.   

27-05-2022 Goedkeuring vergunning onder voorwaarden

De deputatie keurt de vergunning goed onder voorwaarden (bv. plaats voor deelwagens, laadpalen…). 

09-07-2021 Beroep tegen deze beslissing bij de deputatie.

31-05-2021 Vergunningsaanvraag

Het college van burgemeester & schepenen keurt de vergunningsaanvraag goed onder voorwaarden (bv. betonvrije paden…). 

12-11-2020 De ontwikkelaars dienen een vergunningsaanvraag in bij de gemeente Lint.

01-07-2009 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd

Het Vlaams Gewest keurt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het grootstedelijk gebied Antwerpen goed. Op haar beurt keurt de gemeente Lint het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zevenhuizen goed in 2011. Op de voormalige voetbalterreinen en een stuk landbouwgrond mogen woningen gebouwd worden om de bevolkingsgroei in Lint op te vangen.

Veelgestelde vragen

Waarom werd een nieuwe verkavelingsaanvraag ingediend?

De nieuwe aanvraag bevat een aanpassing van het plan dat in november 2020 werd ingediend en al meermaals werd goedgekeurd door het college van burgemeester & schepenen en de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. Aangezien deze beslissingen werden aangevochten, buigt de raad voor vergunningsbetwistingen zich momenteel voor een tweede maal over het oude dossier. 

Het aangepaste plan houdt rekening met de eerdere feedback van de raad voor vergunningsbetwistingen. Omdat er de voorbije 3 jaar heel wat wetswijzigingen werden doorgevoerd – met nieuwe voorwaarden voor woonprojecten – is het ontwerp ook op dit vlak bijgestuurd. 

Hoeveel woningen worden er gerealiseerd?

Er zijn er in totaal 191 units: 92 woningen en 99 appartementen. Daarvan zijn er 116 private units (59 woningen en 57 appartementen) en 75 sociale units (33 woningen en 42 appartementen).

Wat voor soort woningen komen er in de buurt?

Er wordt een mix van woningen, appartementen en sociale huisvesting voorzien. 

Wordt er meer groen voorzien?

We gaan voor optimaal behoud van waardevol groen. Er komen 10% méér bomen en maar liefst 41% van de bouwgrond wordt groen. 

De raad voor vergunningsbetwistingen was van oordeel dat onvoldoende aangetoond was dat het rooien van onder meer de populieren rond de voormalige voetbalterreinen onvermijdelijk was.  

Naar aanleiding van deze opmerking en de actualisatie van de wetgeving voerden de experts van Antea Group een uitgebreide natuurtoets uit. Deze studie onderzoekt de bestaande natuurwaarden op het terrein en brengt de effecten van het project op de omliggende natuurgebieden in kaart. Conclusie is dat het project geen enkele onvermijdbare en onherstelbare schade toebrengt aan de natuurgebieden in de omgeving. 

Uit de analyse door Antea Group blijkt bovendien dat de aanwezige Italiaanse populieren ecologisch minder waardevol en einde levensduur zijn, waardoor het duurzamer is om ze te vervangen door nieuwe bomen die ecologisch waardevoller zijn.  

In het nieuwe plan wordt enerzijds ingezet op maximaal behoud van waardevolle groenelementen én anderzijds op de aanplanting van bijkomende bomen. Het plan integreert 50 bestaande bomen en voorziet 260 nieuwe bomen, waarvan enkele grotere solitaire bomen met een forse plantmaat (30/35 cm stamomtrek). In de toekomst zal het gebied 10% méér bomen tellen, nl. 310. Om dit te realiseren, zijn een aantal bouwkavels en een trage verbinding verplaatst en werden bovendien 15 woningen geschrapt.  

Deze aanpassingen zorgen er voor dat 41% van de bouwgrond groen zal zijn: op 7,3 hectare betekent dit een oppervlakte van 3 hectare.  

Zal hemelwater opgevangen worden?

Ja. De nieuwe plannen voorzien in een grotere hemelwateropvang zodat er maximaal ingezet wordt op hergebruik van hemelwater. De experten van Antea Group actualiseerden de waterstudie en ook voor de groenzone wordt een grote waterbuffer voorzien voor het opvangen van regenwater. In combinatie met verschillende wadi’s verspreid over het terrein, zal er maximaal ingezet worden om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren, verdampen en vast te houden.

Is de verkeersveiligheid gewaarborgd?

De mobiliteitsstudie werd door Antea Group geactualiseerd met recente verkeerstellingen: de studie concludeert dat er in de toekomst geen problemen te verwachten zijn, noch naar verkeersveiligheid, noch naar de afwikkeling van de buurt. 

Vraag niet beantwoord? Contact