Merksplas Pastoor Ceulemansstraat

  • kleinschalig autoluw woonproject op maat van de buurt 
  • ideale locatie nabij centrum Merksplas 
  • energiezuinig met warmtepomp en zonnepanelen  
  • collectieve groenzones 

pastoor ceulemansstraat, merksplas

Wil je meer weten over dit project?

In het hart van Merksplas bouwt Matexi aan een nieuwe woonomgeving nabij de Pastoor Ceulemansstraat. Dit kleinschalig woonproject zal bestaan uit 32 energiezuinige woningen met een mix van typologieën. Het project onderscheid zich van andere woonontwikkelingen omdat het vertrekt vanuit een totaalvisie. Wie hier komt wonen kiest niet enkel voor een individuele woning, maar maakt deel uit van een woningensemble, zorgvuldig georganiseerd rond 2 openbare groenzones. Nieuwe fiets- en wandelpaden maken de buurt beter bereikbaar voor de toekomstige én bestaande buurtbewoners, terwijl de parkzones ruimte voor ontmoeting en ontspanning bieden voor jong en oud. Duurzaamheid en levenskwaliteit staan centraal.

Momenteel zijn we nog in voorbereiding van realisatie. Blijf je graag op de hoogte? Klik dan op bovenstaande blauwe knop en laat je gegevens achter. Wij contacteren je vanaf het moment dat er meer nieuws is.

Ontdek de buurt

Mobiliteit

De aandacht ligt bij het ontwerp voornamelijk op het creëren van een logische inplanting van de woongebouwen waarbij de toegankelijkheid voor de zachte weggebruiker centraal staat. Door onder andere een nieuwe trage verbinding te voorzien tussen de Pastoor Ceulemansstraat en de Schuttershofstraat ontstaat er nieuwe efficiënte doorsteek voor fietsers en voetgangers.  

Het nieuwe openbare pad aan de westzijde zorgt mede voor een dubbele ontsluiting via twee straten. Het gemotoriseerd verkeer zal enkel ontsluiten langs de Pastoor Ceulemansstraat. De toekomstige bewoners zullen over parkeermogelijkeden op eigen terrein, in een parkeercluster, of de combinatie ervan beschikken. Door een slimme inrichting van het openbaar domein zullen de gronezones een autoluw karakter krijgen, zonder afbreuk te doen aan de mogelijheid om te laden en lossen voor de toekomstige bewoners. Langs de Pastoor Ceulemansstraat worden verder ook twee bezoekersparkeerplaatsen voorzien.  

Er is in aanloop van de vergunningsaanvraag een grondige analyse uitgevoerd naar de mobiliteitsbewegingen én naar de impact en integratie van de verschillende mobiliteitsvormen. Als onderdeel van de vergunningsaanvraag is er ook een gedetailleerde analyse gemaakt over de parkeermogelijkheden en -bezetting in de wijk. Uit deze analyse kon worden afgeleid dat de nieuwe woonomgeving slechts een zeer beperkte invloed heeft op het verkeer en de parkeergelegenheid in de omgeving. Bijkomend werd recent door de gemeente beslist om van de Pastoor Ceulemansstraat een éénrichtingsstraat te maken, wat de buurt enkel ten goede komt. 

Architectuur

Met een verscheiden doelpubliek voor ogen, wordt er ingezet op een woonproject met een mix van grondgebonden eengezinswoningen qua typologie. De woningen hebben standaard 3 slaapkamers en het merendeel bijkomend een flexibele zolderruimte. Daarnaast zullen er ook woningen voorzien worden in het kader van levenslang wonen. Elke woongelegenheid heeft ook een ruime private buitenruimte, waarbij enkele eveneens deel uitmaken van een private collectieve binnentuin. Deze private buitenruimtes bevinden zich aan de oost-, zuid- en westgevels voor optimale oriëntatie 

Deze oriëntatie is niet alleen essentieel om voldoende zonlicht te krijgen, maar speelt ook een belangrijke rol bij het behouden van privacy en het verminderen van inkijk. Door de leefruimtes en terrassen enkel te voorzien aan deze zij- en achtergevel , en door ruime afstand te houden van de perceelgrens, willen we de privacy van de bestaande woningen en buitenruimtes blijven garanderen 

Door zorgvuldige materiaalkeuze en variatie in structuren wordt er bewust een zekere fragmentatie gecreëerd in het bouwvolume. Op deze manier blijft de nadruk liggen op de kleinschaligheid. Deze speelt een belangrijke rol in het tot stand brengen van een harmonieuze relatie met de omgeving. Door het gebouw optisch op te delen in kleinere eenheden, wordt de impact op de omgeving verminderd en houdt het rekening met de schaal van de omliggende gebouwen.

Duurzaamheid

Op het terrein wordt een volledig gescheiden rioleringsstelsel toegepast, waarbij het hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse wordt gehouden door middel van hergebruik of infiltratie. Voor de woningen wordt er een hemelwaterput voorzien voor hergebruik. Het overtollige hemelwater wordt afgevoerd naar de bufferzone voor regenwater aan zowel de oost-, als de westzijde van site, deze fungeren als een open infiltratievoorziening. Zo vormen deze bufferzones ook een landschappelijk element. De capaciteit is berekend om het water maximaal op eigen terrein te kunnen infiltreren. Deze ingrepen dragen bij aan een verbetering van de waterbestendigheid van het terrein en verminderen de kans op overstroming.  

De woningen worden opgetrokken rond de nieuw aan te leggen groenzones, waardoor er een optimale woonervaring wordt gecreëerd voor de bewoners en deze steeds zicht hebben op het groen. Samen met de nieuw aan te leggen wegenis vormen de open parkgebieden het nieuwe openbaar domein. De bufferzones fungeren daarbij als vormgevers van het openbaar domein om wildparkeren tegen te gaan. De beplanting in de bufferzones wordt zorgvuldig geselecteerd op basis van soort en bloeiperiode en zal het water zuiveren alvorens het in de bodem infiltreert, wat de biodivesiteit ten goede komt. Hierdoor zal de beplanting de belevingswaarde van de groene omgeving versterken. 

Alle woonunits worden heel energiezuinig opgebouwd. Voor de verwarming en koeling van de nieuwe woonunits wordt er uitgegaan afgiftesysteem op lage temperatuur (vloerverwarmingen) en warmtepomp. Op die manier wordt de milieuimpact en CO2 uitstoot van het project tot een minimum herleid.

Map P0785 Merksplas - Pastoor Ceulemansstraat
×

Bekijk de buurt

Laatste updates

13-02-2024 Bekomen van verkavelingsvergunning

Matexi ontvangt een goedgekeurde omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden met bijhorende wegenis. Het project zal bestaan uit 32 eengezinswoningen en twee openbare groenzones.

27-11-2023 Goedkeuring Wegenis gemeenteraad

De gemeenteraad van de gemeente Merksplas spreekt zich uit over de opbouw van de wegenis en de inrichtingsplannen van het openbaar domein

13-11-2023 Presentatie aan Gecoro

In een tweede presentatie krijgt de Gecoro meer gedetailleerde toelichting over de verkaveling en de inrichting van het openbaar domein

12-06-2023 Aanvraag verkavelingsvergunning

Na het verfijnen van het plan op basis van de feedback van de gemeente en de Gecoro, werden de nodige technische studies opgemaakt en het dossier met de benodigde expertise uitgewerkt tot een finale vergunningsaanvraag.

10-01-2023 Presentatie aan Gecoro

De Gecoro begeleidt en beoordeelt het ontwerp. Het geeft advies om aan architect en bestuur om bijsturingen te doen. 

01-04-2022 Start omgevingsanalyse en overleg met de gemeentediensten

Start van diverse plaatsbezoeken en overlegmomenten. Resultaat is een analysenota die een objectief beeld geeft van het projectgebied en de wijze waarop het zich verhoudt tot de omgeving en de beleidscontext.